The Cradle of Japanese Traditional Folksongs 4
Kyushu Ryukyu Area

 

 

 

Kagoshima Prefecture Okinawa Prefecture Kumamoto Prefecture Miyazaki Prefecture
Itokuri_bushi Asadoyayunta Pompokonya_bushi Hietsuki_bushi
Siokae_bushi Tanchame_bushi Ushibuka_haiyabushi Kariboshikiri_uta
Tbaryama
Ooita Prefecture Nagasaki Prefecture Fukuoka Prefecture
Kotsukotsu_bushi Saga Prefecture Burabura_bushi Hakata_bushi
Dakeno_Shintarosan Kuroda_bushi