The Cradle of Japanese Traditional Folksongs 3
Kinki Chugoku Shikoku Area

 

Wakayama Prefecture Nara Prefecture Osaka Yamaguchi Prefecture Hyogo Prefecture
Kushimoto_bushi Sakamoto_odori Sanjukkokubunefuna_uta Yoishokosho_bushi Dekansho_bushi
Kagawa Prefecture Tokushima Prefecture Hiroshima Prefecture Tottori Prefecture
Ehime Prefecture Ichigoumaita Aikonashi_uta Ondo_funa_uta Kaigara_bushi
Uwajimasansa Kompirafunefune Awayoshikono
Shiga Prefecture Iyano_konahiki_uta Kyoto Okayama Prefecture
Kochi Prefecture Koshu_ondo Jiduki_uta Miyazu_bushi Shimotsui_bushi
Yosakoi_bushi
Shimane Prefecture
Yasugi_bushi