@

The Cradle of Japanese Traditional Folksongs 2
Kanto Chubu Mie Area

@

Niigata Prefecture Gunma Prefecture Ibaragi Prefecture Chiba Prefecture
Aikawa_ondo Kusatsu_bushi Iso_bushi Kisaradu_jinku
Iwamuro_jinku
Niitsumatsusaka Gunma & Tochigi Prefecture Saitama Prefecture Toyama Prefecture
Ogi_okesa Yagi_bushi Ecchu_owara_bushi
Ryoutsu_jinku Kokirikono_uta
Sado_okesa Tochigi Prefecture Ishikawaa Prefecture Mugiya_bushi
Sangai_bushi Nikkowaraku_odori Chongari_bushi
Senkouba_okesa Hakusankanko Tokyo
Yoneyama_jinku Mie Prefecture Notomugiya_bushi Anko_bushi
Ise_ondo Hachijoshome_bushi
Nagano Prefecture Owase_bushi Kanagawa Prefecture Ooshima_bushi
Ina_bushi Hakone_mago_uta Tsukudajima_bon_odori_uta
Kiso_bushi Gifu Prefecture Misaki_jinku
Komoro_mago_uta Gujo_bushi Aichi Prefecture
Yamanashi Prefecture Gujo_bushi_harukoma Shizuoka Prefecture Nagoya_jinku
Enko_bushi Hochose_bushi Okazakigomangoku
Obabadokoikyaru Shiki_ondo
Fukui Prefecture
Mikuni_bushi

@