The Cradle of Japanese Traditional Folksongs 1
Hokkaido Tohoku Area

 

Akita Prefecture Aomori Prefecture Iwate Prefecture Fukushima Prefecture
Akita_Funakata_bushi Naohai_bushi Sawauchi_jinku Aizu_bandaisan
Akita_jinku Tsugaru_yama_uta Nambu_ushikata_bushi Souma_nagareyama
Akita_obako Tosano_sunayama
Ameuri_bushi Hokkaido Yamagata Prefecture Miyagi Prefecture
Anekomosa Iyasaka_ondo Benibanatsumi_uta Enkoro bushi
Choujano_yama Kaminokuni_ondo Mogamigawa_funauta Mamehiki_uta
Dompan_bushi Soran_bushi Shinjou_bushi Nagamochi_uta
Hideko_bushi Esashi_Oiwake Saitara_bushi
Sakaya_uta Sansashigure
Tanto_bushi Shiogama_jinku
Obone_bushi Toshima_jinku
Okosa_bushi
Oyamako_bushi