Yasugi_bushi
IZu~Mo~ ~ ~ ~~~
 MeI ~Bu ~ ~ ~ ~ ~~Tsu
 NiMo~Tsu ~ ~Ni ~ ~ ~ Na ~ Ra ~~~Nu
 KiITe O~KaE~ ~Ri ~~~~~~
 YaSu~Gi ~Bu ~ Shi
Izumo
Meibutsu
Nimotsu nya naranu
kiite okaeri
Yasugibushi
いづーもー ー ー ーーー
めい ーぶ ー ー ー ー ーーつ
にもーつ  ー ーに ー ー ー な ー ら ーーーぬ
きいて おーかえー ーり ーーーーーー
やすーぎ ーぶ ー し
出雲
名物
荷物にゃならぬ
聞いておかえり
安来節