Oshima_bushi
A~~~~~~WaTaShaO~ShiMa~~
GoJiNn~Ka~So~~~~~~~DaChi~Yo~
MuNe~NiKeMuRiGaYo~~~TaE~~~YaSeNu~Yo~
a- watasha Oshima
Gojinnka sodachi yo
Mune ni Kemuri gayo taeyasenuyo
アーーーーーーわたしゃおーしまーー
ごじんーかーそーーーーーーーだちーよー
むねーにけむりがヨーーーたえーーーやせぬーよー
アー わたしゃ大島
御神火育ちヨ(アハイ ハイトー)
胸に煙がヨ 絶えやせぬヨ(アハイ ハイトー)