Hietsuki_bushi
NiWaNoSaNnShu~No~~Ki~^^NiNaRu~~~~Su~Zu~~
Ka~~KeTe~Yo~~~O~~~HoI
Niwa no Sanshu no Ki ni naru Suzu
kakete yo-o-hoi
にわのさんしゅーのーーきー〜〜になるーーーーすーずーー
かーーけてーヨーーーオーーーホイ
 すずのーなーるーーーとーきゃーー
でーーてーーヨーーオーーー
 おーオーー〜オーじゃれヨー
庭の山椒のきに鳴る鈴
かけて ヨーオーホイ
鈴の鳴るときゃ
出て
おじゃれよ