江差追分送り囃子

〜ーーーーーーーーーーーーーーーーーvーーーーーーー 
 ーーーーーーー
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーv
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーv
ーーーーーーーーvーーーvーーーvーーーv
ーーーーーーーーーーーーーーーvーーーーーーーv
ーーーーーーーvーーーーーーーーーーーーv
ーーーーーーーーーーーーvーーーーーーーーーv
送り囃子
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー